گفتار اول

سال ها از آخرین باری که قلم مجاز را در دست گرفته و قصد نوشتن کردم میگذرد. و اینک، دوباره پس از سال ها، به جبر زمان این قلم ما را برگزید.
حکایت آنان که قلم در دست میگیرند، داستان کسانی است که سلاح بر دوش ذارند. مهم نیست که به اجبار است یا اختیار. مهم راه آن ها است. که کیانی را پاسداری کنند و یا بی رحمانه خانه ای را ویران.
امید است که این قلم، در دستان پاسدارانی باشد، که پاسداری میکنند مرزهایی را که فرمان روایشان غیرت است و شرف و ایمان.
پایان. 
/ 2 نظر / 152 بازدید